Mediationmeesters

Vind gezamenlijk een oplossing
onder begeleiding van een van
onze meesters in mediation

Mediation

het hoe en wat

Mediation

Mediation is een vorm van conflict-/geschillenbeslechting waarin u wordt begeleid door een onafhankelijke en neutrale derde. De mediator begeleidt u om het conflict/geschil op een voor alle partijen aanvaardbare wijze op te lossen. Daarbij staan niet ieders standpunten, maar ieders belangen centraal.

De mediator helpt u om zelf tot een oplossing van het probleem te komen, in plaats van de oplossing over te laten aan een derde (arbiter, rechter, geschillencommissie). De ervaring leert dat de kans dat het probleem daarmee werkelijk wordt opgelost en dat de oplossing ook door alle partijen als oplossing wordt aangemerkt en wordt nagekomen, groter is.

Lees meer over de procedure

Zelftest mediation

Rechtsgebieden

Specialiteiten

Arbeidsrechtmediation

Een conflict tussen werkgever en werknemer kan voor beide partijen zeer ingrijpend zijn waarbij de emoties hoog op kunnen lopen. Er staat dan ook veel op het spel. Een puur juridische geschilbeslechting werkt vaak onbevredigend uit voor alle betrokkenen. Bovendien kan als gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid een jarenlange procedure in meerdere instanties nodig zijn om de knopen definitief door te hakken met hoge kosten en een lange periode van onzekerheid tot gevolg.

In veel gevallen kan mediation dan ook een betere oplossing bieden. Arbeidsdeskundigen adviseren dan ook steeds vaker mediation.

Voorts geldt dat indien er sprake is van een arbeidsgeschil het op de weg van de werkgever ligt het initiatief te nemen en zich maximaal in te spannen om het arbeidsconflict op te lossen. Door eerst mediation te proberen alvorens eventueel besloten wordt het geschil aan de rechter voor te leggen geeft de werkgever er blijk van al het mogelijke te hebben geprobeerd tot een buitengerechtelijke oplossing te komen.

Vaak is het eveneens voor de werknemer van groot belang serieus mede te werken aan mediation om het recht op loon in stand te laten blijven (bijvoorbeeld bij situatieve arbeidsongeschiktheid).

Neem contact met ons op

Letselschade

Letselschadezaken slepen zich regelmatig voort omdat men het maar niet eens kan worden over een deel van het oorspronkelijke geschil. Bijvoorbeeld in het geval dat aansprakelijkheid op zichzelf erkent is, maar over de hoogte van de schadevergoeding eindeloos onderhandeld wordt waarbij telkens weer dure deskundigenrapporten opgemaakt moeten worden.

Na een lang onderhandelingstraject is het voor beide partijen zeer onaantrekkelijk om dan nog eens opnieuw te beginnen door de zaak aan de rechtbank voor te leggen. Mediation kan in dit soort gevallen uitkomst bieden

Neem contact met ons op

Familierecht

Mediation betekent samen een conflict oplossen met behulp van een neutrale, deskundige bemiddelaar. Mediation is vrijwillig van aard en betreft dus een keuze van u zelf. Belangrijkste vereisten voor mediation zijn dat u bereid bent tot onderhandeling en dat ruimte bestaat tot onderhandeling.

Onze specialisten hanteren bij mediations de mediationovereenkomst en gedragsregels van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars.

Is mediation een mogelijke methode om mijn conflict op te lossen? Doe hier de zelftest mediation.

Indien u wenst dat een van onze specialisten als advocaat familierecht of mediator / bemiddelaar u optreedt, kunt u zich daarvoor aanmelden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier.

Neem contact met ons op

Handelsrecht

Ook in zakelijke conflicten is mediation een goede manier om een conflict op te lossen of te voorkomen. Het is immers van waarde om de zakelijke relaties goed te houden. Zeker als partijen samenwerken en dit ook in de toekomst blijven doen.
Verder maken ook de economische belangen en de voortgang van de onderneming dat een door beide partijen gedragen oplossing op maat, op korte termijn gewenst is.

Bij mediation in zakelijke conflicten kunt u denken aan geschillen in familiebedrijven, tussen handelsrelaties, in ICT-relaties en in bouwzaken.

Familiebedrijven
In deze bedrijven is er niet alleen het zakelijke belang dat de relaties goed blijven maar ook de familierelaties. Vaak werken deze conflicten door in de families. Partijen kunnen er niet voor kiezen om uit elkaar te gaan zonder dat dit ook voor de familie consequenties heeft. Het is dan ook van belang dat het conflict wordt opgelost dan wel dat partijen zakelijk uit elkaar gaan zonder dat dit gevolgen heeft voor de familiebanden.

U kunt denken aan kwesties als opvolging, uittreding en investeringsbesluiten.

Handelsrelaties
In deze relaties gaat het om partijen die op basis van een contract (veelal langdurige) verplichtingen over en weer hebben. Als er een conflict is over één van deze verplichtingen leidt dit vaak tot onduidelijkheid, die doorwerkt  in de andere verplichtingen. Verplichten over en weer tussen partijen, maar ook de verplichtingen naar derden toe. Hierdoor komt de hele contractuele relatie onder spanning te staan. Deze spanning dient zo spoedig mogelijk weggenomen te worden.

U kunt denken aan kwesties als uitleg over de opgestelde contracten, wijziging van omstandigheden en de kwaliteit van de geleverde producten.

ICT- relaties
In het ICT-recht komen langlopende conflicten met grote belangen veel voor. Met name bij softwareontwikkeling en geschillen over de vraag of een partij verplicht is de voor de andere partij onwelgevallige uiting offline te halen is dit het geval

Bij softwareontwikkeling waarbij de afnemer ontevreden is over het opgeleverde product is uit elkaar gaan soms eigenlijk geen optie. Er is bijvoorbeeld een lang ontwikkelingstraject aan voorafgegaan en de bedrijfscritische software is al langere tijd in beheer bij een bepaalde leverancier zodat overstappen zeer kostbaar en grote praktische problemen met zich mee zou brengen. Dit soort conflicten escaleren vaak langzamerhand vanuit een goede relatie zodat beloften en klachten veelal niet goed zijn vastgelegd met als gevolg dat een gerechtelijke uitspraak zeer onbevredigend en onvoorspelbaar kan zijn omdat de verschillende stellingen moeilijk bewijsbaar zijn. Hier komt bij dat de leverancier als opsteller van het contract vaak in een betere juridische positie verkeert. Mediation kan in dit soort gevallen een goed alternatief zijn waarna partijen weer met elkaar verder kunnen.

Bij geschillen over de inhoud van websites zijn meestal drie partijen betrokken waarbij tussen de klager en degene die de betreffende uiting online heeft gezet de emoties hoog op kunnen lopen. De derde partij is dan vaak een zakelijke dienstverlener (bijvoorbeeld de hostingprovider) die uitsluitend de juridische merites voor ogen heeft. Met name in gevallen waarin het niet aanstonds duidelijk is of de uiting onrechtmatig is of niet kan door mediation een voor alle partijen acceptabele oplossing bereikt worden.

Bouwzaken
In bouwzaken zijn de belangen vaak erg groot. Procedures worden meestal beslecht door arbitrage, maar ook regelmatig door de rechter. Hierbij spelen vaak dure en ingewikkelde technische rapporten een doorslaggevende rol. Indien uiteindelijk een arbiter of rechter de knoop doorhakt heeft dit soms desastreuze gevolgen voor een der partijen. Mediation kan tot een creatievere oplossing leiden waarbij de belangen van beide partijen in ogenschouw genomen worden.

Neem contact met ons op

Contact

Laat ons weten wat we voor u kunnen doen

Stuur ons een bericht

Contactgegevens

Adres
Vredehofstraat 15
3761 HA Soest

Telefoon
+31 35 601 50 80

E-mail
info [at] vandergoen [dot] nl